Taina Botezului în Sfânta Scriptură

Necesitatea Botezului pentru Mântuire

“Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.”
(Psalm 50:6, dar 51:5 în versiunile protestante)
* Toţi ne naştem cu păcatul strămoşesc, de aceea cu toţii, inclusiv copiii, avem nevoie de Taina Botezului pentru a ne curăţa.

“4. Cum ar putea un om să fie fără de prihană înaintea lui Dumnezeu, sau cum ar putea să fie curat cel ce se naşte din femeie?
5. Iată nici luna nu străluceşte destul în ochii Lui şi nici stelele nu sunt de tot curate, pentru El!
6. Cu cât mai puţin omul, care nu este decât putreziciune, cu atât mai puţin născutul din om, care nu este decât un vierme!”
(Iov 25:4-6)
* Vezi nota la Psalm 50:6.

“Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!
(Matei 9:2)
* Argument că mărturia naşilor la botez e valabilă, întrucât slăbănogul a primit iertarea pe baza mărturiei celor care l-au dus la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, exact aşa se întâmplă în cazul copiilor.

“Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării.”
(Matei 18:6)
* Precum se vede, copiii pot crede, iar Dumnezeu le vede credinţa.

“15. Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,
16. Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?
(Matei 21:15-16)
* Iată, deci, în versetele 15 şi 16, că pruncii pot depune mărturie despre credinţa lor.

“Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”
(Matei 28:19
* Botezul se face prin întreită scufundare în apă, în numele fiecăreia dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi.

“Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor.
(Marcu 1:4)
* Pentru ce se făcea şi se face botezul? Întru iertarea păcatelor. Deci, iată că prin Taina botezului întradevăr se iartă păcatele (de dinainte de Botez), căci botezul lui Ioan prefigura Taina Botezului din Biserica creştină.

“Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”
(Marcu 2:5)
* Vezi mai sus nota la Matei 9:2.

“15. Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.
16. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.”
(Marcu 16:15-16)
* Persoanele adulte trebuie catehizate, să creadă şi să îşi mărturisească credinţa înainte de a fi botezate, iar pentru copii mărturisesc naşii, vezi mai sus Matei 9:2 şi Marcu 2:5.

“2. În zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.
3. Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor.”
(Luca 3:2-3)
* Pentru ce se făcea şi se face botezul? Spre iertarea păcatelor, vezi aici Luca 3:3. Deci, iată că prin Taina botezului întradevăr se iartă păcatele (de dinainte de Botez), căci botezul lui Ioan prefigura Taina Botezului din Biserica creştină.

“s-a botezat tot poporul
(Luca 3:21)

“3. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu.
4. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?
5. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.
7. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus.
8. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul.”
(Ioan 3:3-8)
* Botezul e obligatoriu pentru mântuire, inclusiv în cazul copiilor, vezi aici Ioan 3:3,5. Iar Naşterea de sus (versetul 3) este Taina Botezului (vezi versetul 5).

“38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.
39. Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
40. Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.
41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.”
(Fapte 2:38-41)
* Conform Fapte 2:38, prin Taina Botezului ne sunt iertate păcatele (de dinainte de Botez), inclusiv păcatul strămoşesc. Persoanele adulte trebuie catehizate, să creadă şi să îşi mărturisească credinţa înainte de a fi botezate, iar pentru copii mărturisesc naşii, vezi mai sus Marcu 2:5.  Conform cu Fapte 2:39 făgăduinţa este dată şi copiilor, deci, ei nu trebuie împiedicaţi de la Botez, căci şi în versetul anterior, Fapte 2:38, scrie clar: “să se boteze fiecare dintre voi”, vârsta nefiind specificată.

“14. Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel.
15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem.”
(Fapte 16:14-15)
* Prin “casa ei” (versetul 15) înţelegem inclusiv copiii, căci nu se scrie că ei au fost excluşi, altfel s-ar fi scris, unde e vorba separat  de copii scrie clar în Scriptură:
“Fiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, ca la şase sute de mii de bărbaţi pedeştri, afară de copii.”
(Ieşirea/Exodul 12:37);
“Iar cei ce au mâncat erau ca la patru mii de bărbaţi, afară de copii
(Matei 15:38).

“Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.”
(Fapte 16:33, despre temnicerul din Filipi)
* Prin “toţi ai lui” înţelegem inclusiv copiii, căci nu se scrie că ei au fost excluşi, altfel s-ar fi scris, vezi nota la Fapte 16:14-15.

“Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.”
(Fapte 22:16)
* Vezi mai sus nota la Fapte 2:38.

“De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el.”
(Romani 5:12)
* Păcatul strămoşesc a trecut la toţi oamenii, deci toţi oamenii, inclusiv copiii, au nevoie de Botez pentru Mântuire.

“3. Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?
4. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; (…)
7. Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat.”
(Romani 6:3,4,7)
* Deci, toate păcatele noatre de dinainte de botez, inclusiv cel strămoşesc, sunt curăţate prin Taina Botezului, vezi aici, mai ales, versetul 7. Căci Botezul este moarte şi înviere la o viaţă nouă în Hristos.

“Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.”
(I Corinteni 1:16)
* Prin “casa lui Ştefana” înţelegem pe toţi ai lui Ştefana, inclusiv copiii, căci nu se scrie că ei au fost excluşi, altfel s-ar fi scris, vezi nota la Fapte 16:14-15.

“Şi aşa eraţi unii dintre voi. Dar v-aţi spălat, dar v-aţi sfinţit, dar v-aţi îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului nostru.”
(I Corinteni 6:11)
* Spălarea cu apa Botezului, care ne curăţă de păcatele anterioare, ca să ne sfinţim.

“Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.
(I Corinteni 10:2)
* Inclusiv copiii evreilor au traversat Marea Roşie pe vremea lui Moise, nu doar evreii adulţi.

“26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus.
27. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat.
(Galateni 3:26-27)
* Sensul e clar: Cine nu e botezat, în Hristos nu e “îmbrăcat”, deci, nu este creştinat.

“Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.”
(Galateni 5:2)
* Taina Botezului, ca semn al Noului Testament/Legământ, înlocuieşte circumcizia din Vechiul Testament, care se făcea de către evrei la 8 zile de la naştere:
“11. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi.
12. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească, născut la voi în casă sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră, să se taie împrejur în ziua a opta.
(Facerea/Geneza 17:11-12)

“25. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea,
26. Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt,
27. Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.”
(Efeseni 5:25-27)
* Este evident, din versetul 26, că prin Taina Botezului omul se curăţă de păcat, inclusiv de cel strămoşesc, cu care toţi ne-am născut, vezi mai sus Psalm 50:6.

“4. Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat,
5. El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt,
6. Pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,
7. Ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.”
(Tit 3:4-7)
* Din versetul 5 aflăm clar că Botezul e absolut necesar pentru mântuire, iar “baia naşterii celei de a doua” e evident Botezul. Despre „naşterea a doua” sau „naşterea de sus” vezi mai sus Ioan 3:3-8.

“20. (…) în zilele lui Noe, şi se pregătea corabia în care puţine suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă.
21. Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos”
(I Petru 3:20-21)
* Taina Botezului nu şterge necurăţia trupului, ci a sufletului (de ex. păcatul strămoşesc), nu e doar un simplu simbol, că fără Botez nu există mântuire, vezi versetul 21.
Iar “deschiderea cugetului bun către Dumnezeu” este angajamentul în a asculta poruncile lui Dumnezeu, iar în ceea ce priveşte copiii se potriveşte perfect angajamentul luat de Iosua atât în ceea ce îl privea pe el, cât şi pe copiii lui:
“Eu însă şi casa mea vom sluji Domnului”
(Iosua 24:15).

De ce Botezul e o Taină? Pentru că prin Botez ne naştem la o viaţă nouă, în Hristos şi devenim membri ai Bisericii, Trupul tainic al lui Hristos. Iar Taina Botezului trebuie oficiată numai de către  episcopi sau preoţi ca urmaşi şi continuatori ai apostolilor, deoarece la apostoli le-a poruncit Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos următoarele:
“16. Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus.
17. Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.
18. Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.
19. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”
(Matei 28:16-19).
În caz că pentru cine se doreşte Botezul e în pericol să moară, Botezul poate fi efectuat de către orice creştin ortodox, iar dacă cel botezat supravieţuieşte, el trebuie prezentat preotului pentru a se continua mai departe după rânduielile bisericeşti.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.